home

contact

vorigevorige        
   

Laatste nieuws

Excursies

Jeugdhonk

Bijzondere waarnemingen

lid worden?

Bestuur

 
       
 
Tureluur
 

Gedurende het grootste deel van het jaar zijn tureluurs sociale vogels, die het gezelschap van andere steltlopers opzoeken, waarmee ze van september tot februari in troepen foerageren langs de Waddenkusten of aan slibrijke riviermondingen. Maar als de tijd aanbreekt om een nest jongen groot te brengen geeft een paar er de voorkeur aan samen een nestplaats te zoeken in weilanden of vochtige heide.
Het is een snel achteruitgaande soort in Nederland;sinds de jaren 70 is er nog maar 30% over.
Op de grond jaagt het mannetjes tijdens de balts achter het vrouwtje aan met uitgespreide staart en vooruitgestoken kop. Geen enkele andere steltloper heeft zo'n brede, witte vleugelstreep als de tureluur. Bij onraad wipt hij met de kop een de staart; de vlucht is weinig vast. Het nest maken tureluurs tussen hoog gras en ze verbergen het nog door er grashalmen overheen te trekken. Het voedsel is zeer gevarieerd: insecten, maar ook wormen en larven.

Oorzaken achteruitgang

De oorzaken van de achteruitgang moeten voor een belangrijk deel worden gezocht in snellere afwatering, weinig neerslag en de intensivering van de landbouw, (vaker en vroeger maaien, mestinjectie, hogere veebezetting en inkrimping van het areaal grasland ten gunste van akkerbouwgewassen als mais).
Daarbij mag de hoge predatiedruk niet worden vergeten.

Uit bovenstaande wordt duidelijk waarom we zelfs in de Achterhoek aan weidevogelbescherming doen.